->
->
<-
->
+
Wettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgevingWettelijke kennisgeving

Het gebruik van onze Site is onderworpen aan de rechten en plichten die expliciet op onze site worden vermeld, maar ook aan de rechten en plichten die in deze disclaimer en in onze algemene verkoopsvoorwaarden en in ons privacyreglement zijn vastgelegd. Al deze teksten samen vormen onze "Algemene Voorwaarden". Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel op ons als op u van toepassing. Door het gebruik van onze website erkent u uitdrukkelijk en gaat u akkoord met de toepassing van onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van onze eigen algemene voorwaarden. Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken, voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Algemene voorwaarden
Informatie over de verantwoordelijke voor de site
De website www.charlotte-beaude.com (hierna de "Site") werd ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door Corsac SRL (hierna het "Huis"), een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Lepoutrelaan 8 te Elsene, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer BE 0752.749.494.
Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en daarom moet ons handelen worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen die op de site aanwezig zijn, ongeacht het bestaan van een geval van overmacht of een vreemde oorzaak. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze site te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. Dit is in principe alleen mogelijk als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.
Inhoud van de site
Het Huis bepaalt voor een groot deel de inhoud van zijn site en draagt zorg voor de informatie op de site. Het Huis neemt alle mogelijke maatregelen om zijn site zo volledig, accuraat en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie op de site door derden wordt verstrekt. Het Huis behoudt zich het recht voor om de site en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Het Huis kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op zijn site. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende nauwkeurig en/of actueel is. Bijgevolg kan La Maison niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie die op de site wordt gepresenteerd. Indien bepaalde inhoud op de site in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of de rechten van derden en/of gewoonweg in strijd zou zijn met de goede zeden, vragen wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. In het bijzonder kan het Parlement deze informatie geheel of gedeeltelijk verwijderen. De site bevat downloadbare inhoud. Het downloaden van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. Het Huis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. Wat meer bepaald de prijzen en de informatie over onze producten op de site betreft, geldt een voorbehoud voor kennelijke vormfouten, zoals typefouten. In geen geval kan de gebruiker op basis van dergelijke fouten aanspraak maken op het bestaan van een contract met het Huis.
Verwachtingen van de gebruiker
Als gebruiker heeft u enige verantwoordelijkheid voor de goede werking van de site. U dient zich te allen tijde te onthouden van handelingen die de goede werking en veiligheid van de site en het gebruik ervan nadelig kunnen beïnvloeden. De site mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/of om informatie over andere gebruikers te verzamelen. Het is in het bijzonder verboden om de Site te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers zou veroorzaken, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Site is ook verboden, evenals ongevraagde e-mails, spamming of kettingbrieven. Het Parlement behoudt zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om de situatie voor zichzelf en voor de gebruikers ervan te verhelpen, zowel in als buiten rechte. De gebruiker is uitsluitend en alleen aansprakelijk, persoonlijk en uitsluitend, voor het geval dat zijn of haar handelingen en gedrag daadwerkelijk hebben geleid tot schade aan de site of aan andere gebruikers. In dit geval moet de gebruiker in kwestie ervoor zorgen dat hij of zij La Maison vrijwaart van elke schadeclaim die daaruit kan voortvloeien.
Links naar externe sites
De site kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites of andere vormen van online portalen. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of dat we impliciet akkoord gaan met de inhoud van deze externe websites. Het Huis oefent geen controle uit over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij of zij onze site. Wij kunnen daarom niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Het is waarschijnlijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Wij raden u daarom aan hun algemene verkoopsvoorwaarden en hun disclaimer en privacybeleid zorgvuldig te lezen.
Intellectueel Eigendom
De inhoud die op de site wordt gepubliceerd is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van La Maison. Met "inhoud" bedoelen we de informatie, logo's, foto's, handelsmerken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, enz. die op de site toegankelijk zijn. De technische aard van de site zelf, d.w.z. de computercode, is ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Door onze site te bezoeken, krijgt de gebruiker een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van La Maison is het de gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te lenen, te verhuren of aan het publiek mee te delen.
Algemene bepalingen die van toepassing zijn op onze algemene voorwaarden
Het Huis behoudt zich het recht voor om de site en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie. Onze algemene voorwaarden (in het bijzonder onze algemene verkoopsvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onze algemene voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De onwettigheid of nietigheid van enige bepaling van onze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden. In dat geval hebben we het recht om de niet-afdwingbare clausule te vervangen door een andere bepaling die rechtsgeldig is en een vergelijkbare reikwijdte heeft.
Privacybeleid
Regels
De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening"). Wij willen u op de hoogte brengen van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens en van uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze site aanvaardt u uitdrukkelijk dat Charlotte Beaude uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt op de wijze zoals beschreven in dit document. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd op onze site. Wij raden u echter aan deze pagina regelmatig te raadplegen.
Persoonlijke gegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de door Charlotte Beaude nagestreefde doeleinden. Hier zijn de gegevens verwerkt: Identificatiegegevens Financiële gegevens Locatiegegevens Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)
Doelstellingen
Het Huis verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige ervaring te bieden bij het gebruik van de site. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de site en de levering van onze diensten. Het Huis verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken: Hiermee heeft u toegang tot uw "gebruikersaccount". Zorg voor orderverwerking en productlevering Zorg voor service na verkoop Beheer van de contractuele relatie Facturering en accountbeheer mogelijk maken De gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienst aanbieden, inclusief het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten. Verbeteren en personaliseren van onze diensten en producten Fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen. Stuur promotionele aanbiedingen als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (direct marketing). In dit geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer u onze site bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Dit omvat uw IP-adres, het geografische gebied waarin u ons bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek en de pagina's die u bezoekt. Door onze site te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden. U oefent controle uit over de gegevens die u ons verstrekt. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt het Huis zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Het Parlement heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om schending van de gegevens te voorkomen.
Gebruikersrechten
Garantie voor een eerlijke en rechtmatige verwerking
Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de vermelde legitieme doeleinden. Ze worden op een adequate, relevante en niet-exorbitante manier verzameld en verwerkt en niet langer bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico's van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. In het geval van een inbraak in zijn computersystemen zal het Huis onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
Recht van toegang
Als u uw identiteit kunt aantonen, heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden verstrekt, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van de gegevens te bepalen en welke rechten u kunt uitoefenen op uw gegevens.
Recht op correctie
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar "gebruikersaccount", maar u kunt dit ook schriftelijk aanvragen.
Recht om te wissen (of "recht om te vergeten")
U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen: Uw persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; U hebt uw recht van bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend; Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting. het Parlement beslist op eigen initiatief of de bovengenoemde criteria aanwezig zijn.
Recht op beperking van de behandeling
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die nodig is voor de Kamer om na te gaan of u uw recht op wissen op geldige wijze kunt uitoefenen.
Recht van oppositie
U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Huis zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw recht om bezwaar te maken.
Recht op gegevensdraagbaarheid
U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.
Recht om uw toestemming in te trekken
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de intrekking.
Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek per e-mail sturen naar info@charlotte-beaude.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.
Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Kamer, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 https://www.privacycommission.be wordt ).
Cookiebeleid
Cookies
Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die door websites of applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doelen dienen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies (bijvoorbeeld wanneer u een taalkeuze maakt of wanneer u aankopen aan uw winkelwagen toevoegt), (tijdelijke) sessiecookies en tracking cookies (die uw gedrag op de betreffende website analyseren en registreren om u een optimale gebruikservaring te bieden). De Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bevat een aantal bepalingen met betrekking tot cookies en het gebruik ervan op websites. De toepassing van de Belgische wet vloeit voort uit de Europese e-Privacy-richtlijn, wat betekent dat het gebruik van cookies en de regulering ervan op nationaal niveau verschilt van het ene Europese land tot het andere. Het Huis is een actief bedrijf op de Belgische markt en volgt daarom de Belgische wetgeving op dit gebied.
Cookiegebruik
Het Huis wil u zo precies mogelijk informeren over de regels rond het gebruik van cookies en de soorten cookies die het gebruikt op zijn site. Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen het Huis om uw bezoek aan zijn website te optimaliseren, om uw technische keuzes te onthouden (zoals een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om u aanbiedingen en diensten aan te bieden die steeds meer op uw behoeften zijn afgestemd. Om gebruik te kunnen maken van de website van het Maison is het aan te raden om cookies te activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat wij u geen technisch probleemloos bezoek aan onze site kunnen garanderen. U blijft echter volledig vrij om cookies te deactiveren als u dat wenst. Wij gebruiken cookies om uw bezoek en gebruik van onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die wij met behulp van cookies verzamelen, helpt ons om eventuele fouten op onze website op te sporen en om u specifieke en gepersonaliseerde diensten aan te bieden waarvan wij denken dat u die interessant vindt.
Soorten cookies
We onderscheiden de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doel: Essentiële / strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Ze worden ingesteld als reactie op acties die u op onze website onderneemt, zoals het instellen van uw privacyinstellingen, inloggegevens of het invullen van onze formulieren. Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om door onze website te navigeren (bijvoorbeeld om terug te keren naar een vorige pagina, etc.). Niet-essentiële cookies Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van onze website, maar ze helpen ons wel om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies: Met deze cookies kunnen wij u een optimale en gepersonaliseerde werking en gebruikerservaring op onze website bieden. Deze cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door het Huis of door externe aanbieders wier diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we het bezoek aan onze website en het verkeerspatroon analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen we zien welke pagina's het meest populair zijn en wat de surfgewoonten van onze bezoekers zijn. Tracking cookies: Deze cookies kunnen door onze reclamepartners op onze website worden geplaatst. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw voorkeuren aan te geven en u te voorzien van relevante advertenties op andere websites. We gebruiken twee soorten cookies, onze eigen cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners waarmee we samenwerken en die onze diensten op hun websites adverteren.
Cookiebeheer
Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw persoonlijke browser.
Gebruikersrechten
Aangezien cookies de verwerking van uw persoonsgegevens met zich mee kunnen brengen, heeft u recht op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Als onderwerp van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: Recht van verzet: als er dwingende en legitieme redenen zijn, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Recht van toegang: elke persoon die zijn of haar identiteit bewijst, heeft recht van toegang tot informatie over het al dan niet bestaan van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, alsmede tot informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld en de duur van de bewaring van de persoonsgegevens. Recht op correctie: onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene altijd worden gecorrigeerd of zelfs gewist. De uitoefening van deze rechten gebeurt altijd in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacy Handvest. Indien u na het lezen van dit document nog vragen of opmerkingen heeft over cookies, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@charlotte-beaude.com.